Kommunene på Agder får 459 mill. kroner mer i frie inntekter i 2018

I forslag til statsbudsjett for 2018 foreslår Regjeringen en vekst i frie inntekter på 3,8 milliarder kr som fordeles med 3,6 milliarder kr på kommunene og 0,2 milliarder kr på fylkeskommunene.

Inntektsanslagene er i tråd med det Regjeringen varslet i kommuneproposisjonen for 2018.

Mens kommunene i Aust-Agder får en noe nominell vekst i de frie inntektene rett i underkant av landsnittet, ligger kommunene i Vest-Agder an til å få den sterkeste veksten sammenliknet med øvrige fylker.  Veksten fra 2017 (anslag på regnskap) til 2018 for Aust-Agder kommunene er anslått til 2,5 pst., mens veksten for Vest-Agder kommunene er anslått til 3,2 pst. Veksten på landsbasis er anslått til 2,6 pst.

I Aust-Agder har 6 av 15 kommuner en vekst som er høyere enn landsnittet. I Vest-Agder har 7 av 15 kommuner en vekst som er høyere enn landsnittet.  Blant kommunene på Agder har Lyngdal (5,2 pst.), Farsund (3,9 pst.) og Evje og Hornnes (3,8 pst.) høyest vekst. Lavest vekst har Bygland (1,0), tett fulgt av Bykle, Åseral, Audnedal og Sirdal som alle har en vekst på 1,2 pst.  Lønns- og prisveksten er anslått til 2,6 pst i 2018. Dette betyr at 9 kommuner i Aust-Agder og 8 kommuner i Vest-Agder ligger an til en negativ realvekst fra 2017 til 2018.

Til høyre i margen følger en nærmere gjennomgang av de viktigste elementene i kommuneopplegget for 2018,  Kommunal- og moderniseringsdepartementets presentasjon til Fylkesmennenes økonomirådgivere, samt lenker til mer informasjon.