Frivillig vern av tre skogsområder i Aust-Agder


Høringsfrist 20. februar 2019 16:00

Gammel eikeskog i Knudansheia
Gammel eikeskog i Knudansheia (Foto: Stefan Olberg, Biofokus)

Fylkesmannen sender ut forslag om vern av tre nye skogsområder i kommunene Birkenes, Bygland og Iveland på høring. Til sammen vil et vern av disse områdene bidra med i overkant av 3 000 daa nytt verneareal i Aust-Agder.

I medhold av naturmangfoldloven § 43 sender Fylkesmannen i Aust- og Vest-Agder ut forslag til verneplan for to nye naturreservater og utvidelse av et eksisterende naturreservat på høring. Områdene det gjelder er Knudansheia i Iveland kommune, Underforlii i Bygland kommune og utvidelse av Bjorvatn naturreservat i Birkenes kommune.

Alle områdene har kommet fram gjennom ordningen med frivillig vern av skog der grunneiere tilbyr staten areal for varig vern. Forslag til kartavgrensning for områdene og verneplan med beskrivelse av natur- og verneverdier samt hva et vern vil innebære, finner du i menyen på høyre side. Mer detaljerte kart vil i løpet av kort tid være tilgjengelig i Miljødirektoratets naturbase.

Formålet med høringen er å gi grunneiere, lokale og sentrale intresseorganisasjoner anledning til å komme med innspill og eventuell ny informasjon som kan være av betydning for den videre verneprosessen. Vi oppfordrer til å komme med innspill til høringen.

Innspill til verneforslagene sendes skriftlig til Fylkesmannen i Aust- og Vest- Agder, Postboks 788 Stoa, 4809 Arendal eller på e-post til fmavpost@fylkesmannen.no merket med aktuelt områdenavn innen 20. februar 2019. Vi ber om at innspillet merkes med vårt arkivsaksnummer 2018/3600.