Søknad om utslippstillatelse for ny E 39 Kristiansand vest - Mandal øst


Høringsfrist 22. juni 2018 23:00

Nye Veier AS søker om tillatelse til midlertidige utslipp fra anleggsarbeid for arbeidene med ny E 39 mellom Kristiansand vest og Mandal øst. Innspill til søknaden må sendes til Fylkesmannen innen 22. juni 2018.

Nye Veier AS skal bygge ny firefelts E39 mellom Kristiansand vest og Mandal Øst og søker i medhold av forurensningsloven § 11 om tillatelse til utslipp under anleggsfasen. Anleggsfasen vil vare i inntil 4 år.

Forventet utslipp

Søknaden omfatter forventet utslipp til vann fra driving av fem tunneler, avrenning fra midlertidige rigg- og anleggsarealer, veifyllinger, massedeponier og fra omdisponerte løsmasser. Det vil i tillegg bli støv- og støyutslipp.

Avbøtende tiltak

Nye Veier AS skal sikre gjennomføring av tiltak for å redusere utslippene under veibyggingen, herunder sedimentasjonsbasseng med pH-regulering og partikkeloppsamling for tunnelvann, gjenbruk av produksjonsvann, renseløsninger og andre tiltak for å begrense forurensning fra anleggs- og deponiområder, samt miljøovervåkning.

Berørte resipienter

De viktigste berørte resipientene er Fiskåvann, Rossevannet, Tjomsevann, Søgneelva, Føssa, Dåsåna, Lundeelva og Trysfjorden. Nye Veier AS søker om grenseverdier for turbiditet, suspendert stoff og pH i tunnelvann og i resipienter, samt bestemmelser for støy og støv. Omsøkte grenseverdier er angitt på bakgrunn av forundersøkelser og resipientens sårbarhet.

Høring

I henhold til forurensningsforskriften § 36-5 skal forurensningsmyndigheten sørge for at det gis anledning til å avgi uttalelse før vedtak treffes. Informasjon om søknaden sendes derfor ut til berørte organer og myndigheter og andre med interesse for saken. Søknaden legges også ut til offentlig ettersyn i perioden 16.05.2018 – 22.06.2018. Ta kontakt med Fylkesmannens miljøvernavdeling dersom søknaden ønskes tilsendt.

Eventuelle merknader til søknaden kan sendes til Fylkesmannen i Aust- og Vest-Agder, postboks 788 Stoa, 4809 Arendal, eller på e-post til fmavpost@fylkesmannen.no innen 22.06.2018.