Søknad om tillatelse til miljøtiltak i forurenset sjøbunn ved Kittelsbukt og Pollen, Arendal


Høringsfrist 30. mai 2018 23:00

Arendal kommune søker om tillatelse til miljøtiltak i forurenset sjøbunn ved Kittelsbukt og Pollen. Frist for innspill til søknaden er 30.05.2018.

Havbunnen ved Pollen og Kittelsbukt skal ryddes for skrot og avfall og tildekkes med sand/rene masser. Medberegnet erosjonsbeskyttendelag, kjemisk isolasjonslag og «blandingslag» vil tykkelsen av tildekkingsmassene bli ca. 30 cm. Hensikten med tiltakene vil være å hindre utlekking og biologisk eksponering av miljøskadelige komponenter. Det vil bli utført kontinuerlig overvåkning av tiltaket.

Både Kittelsbukt og Pollen brukes i hovedsak av småbåter, og kan til tider ha stor trafikk. I tillegg er områdene en viktig del av bybildet og Arendal historie, og tiltaket kan berøre frilufts og rekreasjonsmuligheter under anleggsfasen.

Anslått oppstart for arbeidene med tildekking av forurenset sjøbunn er 15. september 2018.

Arendal havneområde er et av de nasjonalt prioriterte områdene for opprydding av forurenset sjøbunn. I havneområdet er det tre områder: Kittelsbukt, Pollen og Barbubukt som regnes som «hot-spot'er», og som er meget forurenset.

Sjøbunnen ved Kittelsbukt og Pollen er moderat til meget sterkt forurenset av flere metaller og organiske miljøgifter, blant annet kobber og kvikksølv, PCB og TBT. Det vises til tiltaksplanene for forurenset sjøbunn for Kittelsbukt (NIVA 2008) og Pollen (Multiconsult 2017). Tiltaksplanen for Kittelsbukt fra 2008 inneholder ikke en beskrivelse av tiltaksutføringen og det er derfor laget en egen tiltaksbeskrivelse sjø for Kittelsbukt (Multiconsult 2017).

Barbubukt skal overvåkes og undersøkes videre da det må undersøkes nærmere om tildekking er beste løsning. Det er utarbeidet en risiko- og tiltaksvurdering for Barbubukt (Multiconsult 2017) som fastslår at det må gjøres flere undersøkelser da det er usikkert om sedimentene kan reetableres eller må tildekkes.

Søknaden (se høyre marg) legges ut til offentlig høring i tidsrommet 04.04.2018 – 30.05.2018. Høringen vil også bli varslet i lokale aviser, og dokumentene vil ligge tilgjengelig på Fylkesmannens hjemmeside gjennom hele høringsperioden.

Du kan gi innspill til søknaden, enten til fmavpost@fylkesmannen.no eller som brev til Fylkesmannen i Aust- og Vest-Agder, Postboks 788 Stoa, 4809 Arendal. Frist for innspill til søknaden er 30.05.2018.