Tilskuddsordninger


20.09.2018

Tilskudd kompetansehevende tiltak rusfeltet

Kommunene og frivillige organsisasjoner inviteres til å søke om kompetanse og
utviklingsmidler.


14.05.2018

Tilskudd til psykologer i de kommunale helse- og omsorgstjenestene

Kommunene kan søke tilskudd til psykologstillinger - andre utlysning med søknadsfrist 15. september 2018.


19.03.2018

Tilskudd til nasjonal pilot for oppfølgingsteam i kommunene

Piloten er treårig og skal gjennomføres i inntil syv kommuner - søknadsfrist 25.mai 2018.


13.03.2018

Lønstilskot til avansert klinisk sjukepleie i kommunane

Kommunar og private tilbydarar av kommunale helse- og omsorgstjenester kan søke tilskot til å vidareutdanne sjukepleiarar i avansert klinisk sjukepleie på mastergradsnivå - søknadsfrist 1. mai 2018.


21.02.2018

Tilskudd til mennesker med langvarige og/eller sammensatte tjenestebehov

Mål for tilskuddsordningen er å styrke tilbudet til personer med rus- og psykisk helse problematikk og som har langvarige og sammensatte tjenestebehov.

Søknadsfrist er 20. mars 2018


02.02.2018

Tilskudd til styrking av habilitering og rehabilitering i kommunene

Kommunene kan søke om tilskudd for å styrke feltet - søknadsfrist 1. mars 2018.


01.02.2018

Tilskudd til velferdsteknologiske løsninger

Kommunene kan søke tilskuddsordningen som inngår i nasjonalt program for velferdsteknologi - søknadsfrist 1. mars 2018.


29.01.2018

Tilskudd til etablering og utvikling av kommunale frisklivs-, lærings- og mestringstilbud

Fylkesmannen utlyser tilskuddsmidler til kommunene på Agder med søknadsfrist 1. mars 2018.


29.01.2018

Tilskudd kommunalt rusarbeid 2018

Helsedirektoratet har kunngjort tilskudd til kommunalt rusarbeid for 2018


10.01.2018

Kompetansehevende tiltak for lindrende behandling og omsorg ved livets slutt for 2018

Kommunene i Aust- og Vest-Agder kan søke og rapportere om tilskudd - søknad skal sendes til Fylkesmannen i Vestfold - søknadsfrist 01.03.18.


Flere nyheter