Omsorgstjenester

Alle kommuner skal yte tjenester til den som ikke klarer seg selv og er avhengig av praktisk eller personlig hjelp til å greie daglige gjøremål, eller har spesielle behov. Årsaken kan være sykdom, funksjonshemming, alder eller andre forhold.

Myndighetene har vedtatt “Omsorgsplanen 2015” som tar for seg langsiktige strategier og tiltak for å sikre gode og offentlige tjenester for alle eldre og omsorgstrengende. De viktigste satsningsområdene er flere tilsatte i omsorgstjenestene, mer kunnskap, økt samhandling og medisinsk oppfølgning, forskning og kvalitetsutvikling, aktiv omsorg med vekt på kulturelle og sosiale tiltak og partnerskap med familie og lokalsamfunn.

Fylkesmannen skal være en pådriver for at kommunene setter omsorgstjenester på dagsorden for å møte framtidens utfordringer.

Det finnes flere typer omsorgshjelp

Hjelp til den enkelte kan gis som råd og veiledning, hjemmehjelp, hjemmesykepleie, personlig assistanse eller annen praktisk hjelp, støttekontakter, og avlastning eller lønn til personer med særlig tyngende omsorgsarbeid.

Omsorgsbolig er ikke omsorgshjelp

Tildeling av omsorgsbolig er ikke hjemlet i helse- og omsorgsloven, og er altså i utgangspunktet en ordinær utleiebolig. Kommunen kan yte tjeneste og hjelp til den som ikke klarer seg selv, i slik bolig på lik linje som i ordinære hjem.

Du kan klage på omsorgshjelp

Du kan klage dersom du mener at du ikke får de omsorgstjenestene du har krav på, eller dersom du er uenig i kommunens vurdering av ditt behov. For at den som har fattet det vedtaket du er uenig i, skal få anledning til å endre sitt standpunkt, skal du sende klagen til kommunen. Dersom klagen ikke når fram, vil den bli sendt videre til Fylkesmannen for endelig avgjørelse. I en av lenkene til høyre finner du mer informasjon om hvordan du kan klage på helse- og omsorgstjenester.

Vis mer


20.12.2018

Endring av fribeløp og egenandeler for kommunale helse- og omsorgstjenester

Endringene gjelder fra 1. januar 2019.


11.10.2018

Leve hele livet - sammen

Vennesla frivillighetssentral inviterer til nasjonal konferanse i Vennesla 19.11.18.


08.10.2018

Stor interesse for årets erafringskonferanse

Erfaringskonferansen 8. og 9. november er snart fulltegnet - påmeldingsfristen endres derfor til 18. oktober.


03.10.2018

Erfaringskonferanse for tilskuddsmottakere - kommunale prosjekter innen lindrende behandling

Prosjektledere, ledere og andre aktuelle aktører inviteres til erfaringskonferanse 8. november 2018 ved Oslo Universitetssykehus, Ullevål.


11.09.2018

Leve hele livet!

Kvalitetsreformen for eldre «Leve hele livet» vil bli presentert for Agderfylkene i to ulike konferanser i uke 45.


11.06.2018

E-læringskurs i palliasjon og demens

Folkehelse- og eldreminister Åse Michaelsen lanserte den 22. mai et nytt e-læringskurs i palliasjon og demens.


07.06.2018

Velkommen til årets Erfaringskonferanse!

Fylkesmannen inviterer til samling 8. og 9. november 2018 på Dyreparken Hotell i Kristiansand.


14.12.2017

Prosjektverksted rehabilitering og habilitering

Kommunene som er med i prosjektet har deltatt på samling 13. og 14. desember 2017 der alle prosjektene ble presentert.


13.12.2017

Over 150 deltakere på årets erfaringskonferanse

Ansatte og ledere i kommunale helse- og omsorgstjenester deltok i samlingen på Scandic Hotel Sørlandet 7. og 8. desember 2017.


27.11.2017

Ny veileder for oppfølging av brukere med store og sammensatte behov for helse- og omsorgstjenester

Helsedirektoratets veileder skal bidra til strukturert og tverrfaglig oppfølging som ivaretar det helhetlige behovet uavhengig av hvilken diagnose og hvilket funksjonsnivå den enkelte har.


Flere nyheter