Politiet får utvidet tilgang til opplysninger om sosialhjelpsmottakere

Etter endringer i sosialtjenesteloven kan kommunen etter forespørsel utlevere kontaktopplysninger og opplysninger om tjenestemottakers mulige oppholdssted til politiet og kriminalomsorgen.

Kontaktopplysninger kan for eksempel være opplysning om adresse, telefonnummer og elektronisk adresse. Opplysninger om mulig oppholdssted kan blant annet være steder hvor kommunen antar at personen kan oppholde seg, uten at dette nødvendigvis må være sikker informasjon.

Etter denne bestemmelsen kan opplysninger utleveres uten hensyn til om utleveringen vil skade tilliten til kommunen.

Begrunnelsen for endringen av bestemmelsen er at det ikke er ønskelig at sosialtjenesten indirekte skal kunne hjelpe personer med å holde seg skjult for politiet eller kriminalomsorgen.

Lovgiver har lagt til grunn at adgangen til å utlevere opplysninger etter sosialtjenesteloven fortsatt vil være snevrere enn etter NAV-loven.

Bestemmelsen er gjengitt som følger:

I lov 18. desember 2009 nr. 131 om sosiale tjenester i arbeids- og velferdsforvaltningen gjøres følgende endringer:

§ 44 fjerde ledd skal lyde:
Uten hinder av taushetsplikten kan kommunen etter forespørsel utlevere tjenestemottakerens kontaktopplysninger og opplysninger om mulig oppholdssted til politiet og kriminalomsorgen til bruk i deres tjeneste.

§ 44 nåværende fjerde ledd blir nytt femte ledd.

Loven gjelder fra den tiden Kongen bestemmer.

Du kan lese mer om lovendringen her.