Retting av støyforhold – bruk av lydanlegg på sommerleir

Sivilombudsmannen har kommet med uttalelse i sak der Justøy familiecamp påklaget Fylkesmannens saksbehandling.

Sivilombudsmannens oppsummering og konklusjon er:

Saken gjelder støy fra lydanlegg på en sommerleir. Fylkesmannen i Aust- og Vest-Agder traff vedtak om retting av støyforholdene etter regelverket om miljørettet helsevern. Bakgrunnen for rettingsvedtaket var klager på støy fra hyttenaboer. Vedtaket begrenset antall ganger og tidspunkter lydanlegg kunne brukes, og hva det kunne brukes til. Ombudsmannen er kommet til at Fylkesmannen ikke i tilstrekkelig grad har angitt det rettslige grunnlaget for å pålegge retting av støyforholdene, og at Fylkesmannens vedtak ellers ikke er godt nok begrunnet når det gjelder vilkårene for retting i folkehelseloven.

Sivilombudsmannen skriver avslutningsvis i sin 11 sider lange utredning: Ettersom sommerleiren for 2016 allerede er gjennomført, er det ikke aktuelt å be Fylkesmannen vurdere vedtaket 21. juni 2016 på nytt. Ombudsmannen ber imidlertid Fylkesmannen om å merke seg vurderingene i denne uttalelsen og ta disse i betraktning ved fremtidige klagebehandlinger av vedtak etter regelverket om miljørettet helsevern.

Fylkesmannen vil gå nøye gjennom Sivilombudsmannens uttalelse og merke seg hans anførsler, og tar tilbakemeldingen til etterretning.