Helsetjenester

Du har krav på å få nødvendig helsehjelp i kommunen der du bor, eller der du for tiden oppholder deg. Du har også krav på å få nødvendig helsehjelp fra spesialisthelsetjenesten. Fylkesmannen fører tilsyn med helsetjenesten og behandler klagesaker for å bidra til at du får de tjenester du har krav på. 

Du kan klage på at du ikke får oppfylt rettighetene dine 

Du kan klage dersom du mener at du ikke får de helsetjenestene du har krav på, eller dersom du er uenig i helsetjenestens vurdering av ditt behandlingsbehov. For at den som har fattet det vedtaket du er uenig i, skal få anledning til å endre sitt standpunkt, skal du sende klagen dit. Dersom du ikke får medhold i klagen din, vil den bli sendt videre til Fylkesmannen for endelig avgjørelse. Fylkesmannens vedtak er endelig, og den aktuelle helsetjenesten vil måtte rette seg etter dette.

Du kan be Fylkesmannen vurdere om helsetjenesten har oppfylt sine plikter

Fylkesmannen vil også kunne ta stilling til om ansatte i helse- og omsorgstjenesten har brutt sine plikter slik at det har gått ut over deg. Dette kan dreie seg om de fleste plikter, blant annet manglende faglig forsvarlighet og brudd på taushetsplikten. Du ber om dette ved å sende et brev til Fylkesmannen. Ved særlig grove overtredelser vil Fylkesmannen sende saken videre til Statens helsetilsyn, som blant annet kan gi advarsel til helsepersonell eller fatte vedtak om tap av autorisasjon.

Det er viktig å understreke at Fylkesmannens vurdering i disse sakene ikke får direkte betydning for klagerens rettigheter. Selv om du har fått uforsvarlig behandling, har du ikke automatisk rett til erstatning eller ny behandling. I en av lenkene til høyre finner du mer informasjon om hvordan du kan klage på helse- og omsorgstjenester.  

Vis mer


20.12.2018

Ledig verv som vara for lekmedlem i kontrollkommisjon i Aust-Agder

Fylkesmannen søker vara for lekmedlem i kontrollkommisjonen for distriktspsykiatriske sentre i Aust-Agder.


18.12.2018

Ledig verv for lege i kontrollkommisjonen

Fylkesmannen søker vara for legekyndig medlem i kontrollkommisjonen for psykiatrisk avdeling ved Sørlandet sykehus HF i Arendal.


24.05.2018

Retting av støyforhold – bruk av lydanlegg på sommerleir

Sivilombudsmannen har kommet med uttalelse i sak der Justøy familiecamp påklaget Fylkesmannens saksbehandling.


19.03.2018

Tilskudd til nasjonal pilot for oppfølgingsteam i kommunene

Piloten er treårig og skal gjennomføres i inntil syv kommuner - søknadsfrist 25.mai 2018.


13.03.2018

Studieopptak til Nasjonal leiarutdanning for primærhelsetenesta i 2018

Helsedirektoratet har i samarbeid med KS gitt Handelshøyskolen BI i oppdrag å tilby utdanning i leiarskap og endrings- og innovasjonsleiing for helse- og omsorgstenesta i kommunane og
tannhelsetenesta i fylkeskommunane.


15.12.2017

Sepsistilsyn ved sykehusenes akuttmottak

I 2016 og 2017 har det i regi av Statens helsetilsyn vært gjennomført landsomfattende tilsyn med helseforetakenes somatiske akuttmottak og deres gjenkjennelse og behandling av pasienter med sepsis.


21.11.2017

Tilsyn med rehabiliteringstjenesten gjennomført i Gjerstad

Fylkesmannen påpeker at kommunen ikke sikrer at brukere får tverrfaglige og koordinerte rehabiliteringstjenester.


19.10.2017

Forbrukerrådet på tilsyn med fastlegene

Store forskjeller på hvordan fastlegekontoret møter deg.


17.10.2017

Regjeringens helse- og omsorgsbudsjett 2018

Helse- og omsorgsdepartementets samlede budsjettforslag er på om lag 198 milliarder kroner.


17.10.2017

Etablerer undersøkelseskommisjon for helse- og omsorgstjenesten

Regjeringen foreslår i statsbudsettet 20 millioner til etablering og drift av en egen undersøkelseskommisjon i 2018.


Flere nyheter