Folkehelse

Folkehelsearbeidet er samfunnets felles innsats for å opprettholde, bedre og fremme folks helse, og dessuten redusere faktorer som kan medføre helserisiko. Folkehelse er også et uttrykk for helsetilstanden i befolkningen og hvordan helse fordeler seg mellom ulike sosiale lag i befolkningen. Folkehelsearbeidet skal også bidra til utjevning av sosiale helseforskjeller.

Folkehelse er viktig i samhandlingsreformen

Forebyggende og helsefremmende arbeid er viktig både i og utenfor helsesektoren. Med folkehelseloven har fylkeskommunene og kommunene fått hovedansvaret for det brede samfunnsrettede folkehelsearbeidet.

Fylkesmannen skal sikre at folkehelsen ivaretas i planer

Fylkesmannen skal medvirke til å gjennomføre statlige satsinger på folkehelseområdet. Det brede folkehelsearbeidet skal sikre en bærekraftig samfunnsutvikling, og planlegging blir derfor et sentralt virkemiddel. Gjennom råd og veiledning til kommuner og andre aktører skal Fylkesmannen være med å sikre at folkehelse inngår i kommunale, regionale og statlige planer. Fylkesmannen skal bidra til forpliktende samhandling mellom aktørene.

Fylkesmannen kan føre tilsyn med at kommunene og fylkeskommunene oppfyller sine plikter på folkehelseområdet.

Vis mer


29.10.2018

Lokale turveier prioriteres ikke

Den lokale turveien er det viktigste og billigste «idrettsanlegget», og det som har størst potensial for å aktivisere en inaktiv befolkning. Likevel taper slike anlegg gjennomgående kampen om kroner og arealer.


30.04.2018

Folkehelsemelding 2019

Eldre- og folkehelseminister Åse Michaelsen inviterer til innspillsmøte i Mandal 8.mai 2018 med særlig vekt på utfordringer og løsninger for Sørlandet.


23.04.2018

Innspillseminar til ny nasjonal handlingsplan for økt fysisk aktivitet

Det kom mange gode innspill under Fylkesmannens seminar i Kristiansand den 18. april.


29.01.2018

Tilskudd til etablering og utvikling av kommunale frisklivs-, lærings- og mestringstilbud

Fylkesmannen utlyser tilskuddsmidler til kommunene på Agder med søknadsfrist 1. mars 2018.


19.12.2017

Vellykket samling for Frisklivssentralene på Agder

Ansatte på Frisklivssentralene på Agder og deres samarbeidspartnere samlet seg 11. og 12. desember i Kristiansand til fagdager.


22.11.2017

Stort engasjement på fagdag for helsestasjoner og skolehelsetjenesten

Mange deltakere og stor interresse ved lansering av ny nasjonal faglig retningslinje for helsestasjon, skolehelsetjenesten og helsestasjon for ungdom!


06.10.2017

Konferanse om psykisk helse og livsmestring i skolen

Fylkesmannen vil anbefale denne konferansen som arrangeres av Helsedirektoratet og Utdanningsdirektoratet.


28.09.2017

Fagdager for frisklivssentralene på Agder

Fylkesmannen og Kristiansand kommune inviterer alle ansatte ved frisklivssentralene og deres samarbeidspartnere til to spennende fagdager 11. og 12. desember 2017.


16.08.2017

150 deltakere på Fylkesmannens årlige frokostmøte under Arendalsuka

God samhandling rundt barn og unge som strever er ett aktuelt tema som engasjerer mange.


18.05.2017

Aust- og Vest-Agder blir programfylker for folkehelse!

Agder er en av fem regioner som blir med i ordningen «Program for folkehelsearbeid i kommunene 2017-2027».


Flere nyheter