Helse, omsorg og sosialtjenester

Alle som trenger det, skal få gode og forsvarlige helse- og sosialtjenester – uavhengig av alder, inntekt og diagnose. Det er i stor grad kommunene og helseforetakene (sykehusene) som tilbyr disse tjenestene

Staten har ansvar for å sikre like rammevilkår gjennom regelverk og økonomiske rammer. Staten har også ansvar for å føre tilsyn og kontroll med helse- og sosialtjenestene. Mye av dette arbeidet gjøres av Fylkesmannen.

Vis mer


10.12.2018

Kommunelegemøtet 2019

Velkommen til det årlige kommunelegemøtet onsdag 30. januar kl. 16.00 til torsdag 31. januar kl. 15.30.


10.12.2018

Omsorgsplan 2020 - Innføring av velferdsteknologiske løsninger

Kommunene kan søke tilskuddsmidler som inngår i nasjonalt program for velferdsteknologi - søknadsfrist 1. februar 2019.


10.12.2018

Orienteringsmøte om tilskuddsforvaltning på helse-, omsorg- og sosial området

Fylkesmannen inviterer kommunene til møte 30. januar 2019 om Helsedirektoratets og Arbeids- og velferdsdirektoratets tilskuddsordninger som fylkesmennene utlyser og tildeler.


04.12.2018

Tilskudd til aktivitetstiltak for å motvirke ensomhet og passivitet

Helsedirektoratet lyser ut tilskuddsmidler for 18,8 millioner kroner - søknadsfrist 8.1.2019.


28.11.2018

Rekrutteringstilskudd til psykologer i de kommunale helse- og omsorgstjenestene

Kommunene kan søke tilskudd til psykologkompetanse - søknadsfrist 10. februar 2019.


14.11.2018

Fagdag innen fagfeltene rehabilitering/habilitering

Fylkesmannen inviterer til fagdag som rettes mot kommunenes koordinerende enhet (KE) og arbeid med individuell plan (IP).


29.10.2018

Lokale turveier prioriteres ikke

Den lokale turveien er det viktigste og billigste «idrettsanlegget», og det som har størst potensial for å aktivisere en inaktiv befolkning. Likevel taper slike anlegg gjennomgående kampen om kroner og arealer.


18.10.2018

Vurdering av helsekrav for førerkort ved mistanke om kognitiv svikt

Alderspsykiatrisk enhet ved Sørlandet sykehus Kristiansand inviterer fastlegene i Aust- og Vest-Agder til fagdag 19. oktober 2018. 


17.10.2018

Endringer i sosialtjenesteloven

Endringene gjelder kommunen sin adgang til innhenting av opplysninger fra folkeregisteret og opplysningsplikten til barnevernet.


16.10.2018

Fagdag om selvmordsforebygging

Fagdagen har som målsetting å sette selvmordsforebygging i kommunene på dagsorden og inspirere til at veiledende materiell tas i bruk.


Flere nyheter Få nyhetsvarsel