Helse, omsorg og sosialtjenester

Alle som trenger det, skal få gode og forsvarlige helse- og sosialtjenester – uavhengig av alder, inntekt og diagnose. Det er i stor grad kommunene og helseforetakene (sykehusene) som tilbyr disse tjenestene

Staten har ansvar for å sikre like rammevilkår gjennom regelverk og økonomiske rammer. Staten har også ansvar for å føre tilsyn og kontroll med helse- og sosialtjenestene. Mye av dette arbeidet gjøres av Fylkesmannen.

Vis mer


11.10.2018

Leve hele livet - sammen

Vennesla frivillighetssentral inviterer til nasjonal konferanse i Vennesla 19.11.18.


10.10.2018

Invitasjon til inspirasjonsdag om matglede for eldre

God mat er grunnleggende for god helse og livskvalitet gjennom hele livet. Nå arrangerer landbruks- og matminister Bård Hoksrud seks inspirasjonsdager. Målet er å bidra til flere gode måltider på sykehjem, redusere underernæring hos den eldre befolkningen og gi dem som jobber i eldreomsorgen faglig påfyll.


08.10.2018

Stor interesse for årets erafringskonferanse

Erfaringskonferansen 8. og 9. november er snart fulltegnet - påmeldingsfristen endres derfor til 18. oktober.


04.10.2018

Fagdag Kvalifiseringsprogrammet

Brukermedvirkning, barneperspektiv og samhandling – hvordan bruke individuell plan som verktøy?


03.10.2018

Erfaringskonferanse for tilskuddsmottakere - kommunale prosjekter innen lindrende behandling

Prosjektledere, ledere og andre aktuelle aktører inviteres til erfaringskonferanse 8. november 2018 ved Oslo Universitetssykehus, Ullevål.


03.10.2018

Riktig bruk av tvang i rusfeltet

Hva er riktig bruk av tvang i henhold til veileder og forskrift? Hva mener bruker? Hvilke erfaringer har vi i regionen med bruk av tvang, medvirkning og bistandsteam. Erfaringsutveksling.


20.09.2018

Tilskudd kompetansehevende tiltak rusfeltet

Kommunene og frivillige organsisasjoner inviteres til å søke om kompetanse og
utviklingsmidler.


19.09.2018

Fagmøte lov om sosiale tjenester

Fylkesmannen inviterer til fagmøte for de som har fagansvar for lov om sosiale tjenester på NAV kontor i Agder-fylkene.

 

 


18.09.2018

Fag og erfaringskonferanse sosiale tjenester i NAV, rus og psykisk helse 2018

Årets konferanse har overskriften «Ungt utenforskap i Agder».


11.09.2018

Leve hele livet!

Kvalitetsreformen for eldre «Leve hele livet» vil bli presentert for Agderfylkene i to ulike konferanser i uke 45.


Flere nyheter Få nyhetsvarsel