Asylsøkere og flyktninger

Tallet på asylsøkere økte kraftig i 2015. Regjeringen satte i verk en rekke tiltak for å håndtere situasjonen, og følger fortsatt situasjonen nøye. Norske myndigheter samarbeider nasjonalt, regionalt og lokalt for å ivareta asylsøkerne som kommer til Norge.

Ankomstsenter Østfold eller Ankomstsenter Finnmark er første stoppested for asylsøkere som kommer til Norge. Ankomstsentrene er et samarbeid mellom Utlendingsdirektoratet (UDI) og Politiets utlendingsenhet. Her blir asylsøkerne registrert, de får en helseundersøkelse og informasjon om asylprosessen. Etter noen få dager her får de tildelt plass på et asylmottak der de kan være til søknaden er behandlet. Hvis asylsøkerne får positivt svar på søknadene sine, får de oppholdstillatelse som flyktning eller på humanitært grunnlag.

Enslige mindreårige asylsøkere

Enslige asylsøkere og flyktninger under 18 år får oppnevnt en representant. En representant er en juridisk erstatter for foreldrene. Representanten har ikke den daglige omsorgen, men skal sørge for at barnet blir tatt vare på av den instansen som er ansvarlig for å tilby omsorg. Videre skal representanten hjelpe den mindreårige i forbindelse med asylsaken. Asylsøkere under 18 år får bo i særskilte asylmottak eller i omsorgssenter.

Ansvar for asylsøkerne:

  • Utlendingsdirektoratet (UDI) har ansvar for behandling av søknader om asyl og utvisningssaker, og for akutt innkvartering og drift av asylmottak.
  • Politiets utlendingsenhet (PU) mottar søknader om asyl og gjennomfører asylintervjuer.
  • Kommunene skal yte primærhelsetjenester og barnevernstjenester til alle som oppholder seg i kommunen, også for asylsøkere bosatt i mottak i midlertidig innkvartering. En tilskuddsordning for kommuner og fylkeskommuner skal bidra til at barn og unge som søker opphold i Norge - enten de bor i ordinære mottak, akuttmottak eller transittmottak - får grunnskoleopplæring og/eller videregående opplæring. Kommunene kan dessuten søke om refusjon for utgifter til kommunale barneverntiltak til barnet fyller 20 år.

Fylkesmannens oppgaver:

  • Vi oppnevner representanter for enslige asylsøkere som er under 18 år.
  • Vi er bindeledd mellom kommunene og sentrale myndigheter for å sikre rask kommunikasjon begge veier. Fylkesmannen i Oslo og Akershus har dessuten et særskilt transittansvar, og er også tillagt et nasjonalt koordineringsansvar.
  • Vi har ansvar for behandling av saker om fri rettshjelp, og venter en økning av saker på dette feltet.
  • Vi fører tilsyn med omsorgssentrene for enslige asylsøkere under 15 år.  
  • Vi er tilsyn- og klageinstans og veileder kommunene i saker som gjelder sosiale tjenester og introduksjonsloven.
  • Vi gir kommunene råd og veiledning på helseområdet. 

 

Vis mer


07.03.2018

Invitasjon til NAFOs skoleeiernettverk

NAFO arrangerer nå et Skoleeiernettverk i Oslo, mandag 9. april 2018. Alle fylkeskommunale og kommunale skoleeiere er velkomne!

 


24.04.2017

Vinner Arendal bosettingsprisen?

Fylkesmannen gratulerer Arendal med nominasjonen og følger spent med på utdelingen. Prisen deles ut onsdag 26. april.


27.10.2016

"Under huden" – Likestillingskonferansen 2016

Hva er kulturutfordringene når nye innbyggere kommer fra hele verden til Norge og til Agder? Møt blant annet forfatteren og samfunnsdebattanten Amal Aden og Nancy Herz, aktivist og representant for "De skamløse arabiske jentene". Årets mest spennende konferanse på Sørlandet?


23.09.2016

Oppdatert rundskriv til introduksjonsloven

Rundskriv til lov om introduksjonsordning og norskopplæring for nyankomne innvandrere (introduksjonsloven) (G-01/2016) er nå oppdatert.


25.05.2016

Elektronisk modell for berekning av tilskot ved busetting

Fylkesmannen i Hordaland har fått utvikla ei elektronisk løysing der kommunane på ein enkel måte kan får oversikt over kva tilskott som følgjer med busetting.


13.05.2016

Fylkesmannen gratulerer Grimstad med bosettingsprisen

200-årsjubilanten Grimstad kommune har vært en spydspiss i integreringsarbeidet i flere år. Kommunen har i tillegg utmerket seg med en solid bosettingsinnsats i 2015.


13.01.2016

Skal være enkelt å leie ut til flyktninger!

Kommunal- og moderniseringsminister Jan Tore Sanner presiserer: Det er ikke så vanskelig å leie ut til flyktninger som det hevdes i et innlegg i Bergens Tidende.


08.01.2016

Lærerpool for flyktninger

Mange av flyktningene som kom i 2015 er barn og har rett på grunnskoleopplæring. For noen kommuner og fylkeskommuner er det utfordrende å skaffe nok lærere til å arbeide med asylsøkende barn og unge. Utdanningsdirektoratet har derfor opprettet en lærerpool for lærerkrefter som vil melde seg til å arbeide med asylsøkende barn og unge.

Les mer om lærerpoolen her: http://www.udir.no/Spesielt-for/Minoritetsspraklige-elever/flyktninger/skole-og-opplaring/larerpool/


21.12.2015

Regjeringen foreslår unntaksbestemmelse

Foreslår unntaksbestemmelse til bruk i ekstraordinære situasjoner

 


21.12.2015

Endringer i plan- og bygningsloven

Prop. 43 L (2015–2016) - Endringer i plan- og bygningsloven (unntak ved kriser, katastrofer eller andre ekstraordinære situasjoner i fredstid) 

 


Flere nyheter