Grunnskole og videregående opplæring

Grunnopplæringen består av grunnskole og videregående opplæring. Opplæring på grunnskolenivå er et kommunalt ansvar, mens fylkeskommunen har ansvaret for opplæringen på videregående nivå. Også godkjente private skoler kan tilby grunnopplæring.

Fylkesmannen har ansvaret for at eksamen i grunnskolen og på videregående skole, nasjonale prøver og obligatoriske elektroniske kartleggingsprøver blir gjennomført etter gjeldende lover og retningslinjer.

Fylkesmannen veileder fylkeskommunale, kommunale og private skoleeiere etter opplæringsloven og friskoleloven. Fylkesmannen skal også føre tilsyn med at skoleeierne driver i samsvar med gjeldende lover og forskrifter.

Mobbing og andre former for krenkende ord og handlinger

Alle barn og unge har rett til et trygt og godt skolemiljø uten mobbing og krenkelser. Hvis du som elev ikke har det trygt og godt på skolen, skal skolen hjelpe til. Hvis skolen ikke hjelper til, kan du ta kontakt med oss hos Fylkesmannen. Vi har mer informasjon om hvordan du får en trygg skoledag uten mobbing. 

Klage til Fylkesmannen

Fylkesmannen behandler klager på enkeltvedtak etter bestemmelsene i opplæringsloven og friskoleloven med tilhørende forskrifter. En klage på et enkeltvedtak sendes først til den instansen som har truffet vedtaket. Dersom denne instansen ikke gir medhold i klagen, eller ikke avviser saken, skal den oversendes Fylkesmannen for endelig behandling.

 

Vis mer


01.06.2018

Eksamensvurderingene skal ikke være tilfeldig!

Fylkesmannen arrangerer derfor opplæring i samarbeid med Utdanningsdirektoratet. I to dager har sensorer i engelsk- og matematikkeksamen på 10. trinn vært samlet i Kristiansand og fått god og omfattende vurderingskompetanse.


09.04.2018

Toppleder - med ledelse i sentrum

Fylkesmannen i Aust- og Vest-Agder startet 9. april Topplederprogrammet for ledere av Utdanning og oppvekst i kommunene. Det er over 40 deltakere på dette programmet som har en varighet på 3 semestre. Universitetet i Agder organiserer studiet og det er mulighet for å ta eksamen.


08.03.2018

Dronning Sonjas skolepris 2018

Kjenner du en skole som kan egne seg som kandidat til å få tildelt Dronning Sonjas skolepris?


07.03.2018

Invitasjon til NAFOs skoleeiernettverk

NAFO arrangerer nå et Skoleeiernettverk i Oslo, mandag 9. april 2018. Alle fylkeskommunale og kommunale skoleeiere er velkomne!


01.03.2018

Språkkommuner - frist 9. mars!

Språkkommuner er et tiltak i den nasjonale strategien for språk, lesing og skriving – Språkløyper. Fylkesmannen minner om fristen og oppfordrer kommunene til å søke!

 

 


20.02.2018

Tilbud om nettbaserte kurs om barnehage-, skolemiljø og krenkelser

Som en støtte til barnehager og skoler som ønsker å videreutvikle kompetansen i å forebygge krenkelser, og fremme gode og trygge miljø tilbyr Utdanningsdirektoratet nettbaserte kurs.


15.02.2018

Også voksne på skolen mobber elever

Ferske tall fra Elevundersøkelsen 2017 viser at 461 elever i Aust – og Vest Agder opplever at de blir mobbet av voksne som arbeider på skolen. Fylkesmannen tar informasjonen alvorlig.


02.02.2018

Søk videreutdanning!

Søknadsperioden for videreutdanning for lærere, lærerspesialistutdanning, rektorutdanning barnehagelærere og styrerutdanning er i gang. Søknadsfrist er 1. mars.


23.01.2018

Kompetanseutviklingsmidler i skolen – hva er hva?

Vi har flere statlige ordninger for kompetanseutvikling i skolen. Disse henger sammen og griper langt på vei inn i hverandre. Samtidig er ordningene ulike og det kan være utfordrende å holde styr på hva som er hva. Utdannings- og barnevernsavdelingen hos Fylkesmannen i Aust- og Vest-Agder ønsker derfor med denne artikkelen å gi en enkel oversikt over de tre tiltakene:

  • Desentralisert ordning for kompetanseutvikling i skolen
  • Kompetanse for kvalitet – videreutdanning for lærere
  • Kompetanse for kvalitet - regionale tilbud om videreutdanning for lærere.

14.12.2017

Tall som teller - Statistikk om grunnskolen

I dag publiseres nye tall om statistikk for grunnskolen for skoleåret 2017-18 i GSI. Tallene viser oss at det i begge fylkene er mer enn dobbelt så mange gutter enn jenter som får spesialundervisning.


Flere nyheter