Barnehage

Barnehagen skal være en pedagogisk virksomhet som gir barn muligheter for lek, livsutfoldelse og meningsfylte opplevelser og aktiviteter. Alle kommuner har en lovfestet plikt til å tilby nok barnehageplasser. Ut over foreldrebetalingen er det kommunene som er ansvarlige for å finansiere barnehagene.

Fylkesmannen veileder kommuner og ikke-kommunale barnehageeiere etter barnehageloven og fører tilsyn med at kommunene utfører de oppgavene de skal etter barnehageloven og tilhørende forskrifter.

Fylkesmannen behandler klager på enkeltvedtak etter bestemmelsene i barnehageloven og tilhørende forskrifter. En klage på et enkeltvedtak sendes først til den instansen som har truffet vedtaket. Dersom denne instansen ikke gir medhold i klagen, skal den oversendes Fylkesmannen for endelig behandling.

Vis mer

Her finner du relaterte lenker som gjelder barnehage:

 


14.11.2018

Rapportering 2018 - tilskudd for svømming i barnehager

Kunnskapsdepartementet tildeler midler for å stimulere kommunene til å gjøre en ekstra innsats rettet mot barns svømmeferdigheter. Tilskuddet skal bidra til at kommuner og frivillige organisasjoner kan gjennomføre tiltak for å gi barn i barnehage tilstrekkelig svømmeopplæring slik at barna blir trygge i vann.


30.10.2018

Rett til barnehageplass – frist for rapportering

Kommunene i Aust- og Vest-Agder skal rapportere på om de innfrir retten til barnehageplass per. 1 desember 2018.


28.09.2018

Satsing på kvalitet i Agder-barnehagene

Fylkesmannen har hatt møte med kommunene som barnehagemyndighet.


12.06.2018

Et mangfoldig helsearbeid så tidlig som mulig!

Fylkesmannen arrangerer fagsamling over to dager for barnehagemyndigheten i alle kommunene i Agder. «Helsefremmende barnehager» er temaet.


20.04.2018

Kompetansemidler til ikke-kommunale barnehager 2018

Kunnskapsdepartementet har gitt Utdanningsdirektoratet i oppdrag å videreføre et nasjonalt prøveprosjekt med kompetansemidler til ikke-kommunale barnehageeiere som ønsker å øke tilsatte sin kompetanse i barnehager på tvers av kommunegrenser. Alle private barnehageeiere som er registrert i Nasjonalt Barnehageregister (NBR) og som eier barnehager over kommunegrenser har tidligere fått informasjon om tilskuddsordningen.


07.03.2018

Samling for barnehagemyndighet og ledere for PPT

Tema for samlingen vil være retningslinjer og anbefalinger for mat og måltid i barnehagen, bevegelse og utelek, og hvordan man på en god måte kan jobbe med disse fagområdene i barnehagen.


21.02.2018

Utlysning av tilretteleggingsmidler etter lokale prioriteringer - våren 2018

Tilretteleggingsmidler for barnehageeiere. Gjelder ansatte som tar ABLU og deltid-barnehagelærerutdanning i studieåret 2017/18.


05.02.2018

500 barnehageansatte fikk oppleve Kari Pape på Fylkesmannens fagdag for barnehageansatte

Tema for årets samling var barnehagens pedagogiske praksis i lys av ny rammeplan. Fylkesmannens fagdag for barnehageansatte arrangeres hvert år den første torsdagen i februar og er en samling mange barnehageansatte i Aust- og Vest-Agder ser frem til.


02.02.2018

Søk videreutdanning!

Søknadsperioden for videreutdanning for lærere, lærerspesialistutdanning, rektorutdanning barnehagelærere og styrerutdanning er i gang. Søknadsfrist er 1. mars.


19.01.2018

Flere barnehagelærere i barnehagen

Fra 1. august 2018 blir pedagognormen i barnehagen skjerpet. Da skal det være minst én pedagogisk leder per 7 barn under tre år, og minst én pedagogisk leder per 14 barn over tre år.


Flere nyheter