Barnehage og opplæring

Barn og unge har rett til et godt utviklings- og opplæringsløp fra barnehagealder til fullført videregående opplæring.

  • Kommunene har plikt til å tilby plass i barnehage til barn som fyller ett år før 1. desember det året foreldrene søker, så fremt barnet er bosatt i kommunen. Barnet kan få plass i kommunal eller ikke-kommunal barnehage.
  • Barn og unge har plikt og rett til en tiårig grunnskoleopplæring fra de fyller seks år, og rett til å få denne finansiert av det offentlige. Det er kommunene som har ansvaret for grunnskoleopplæringen.
  • Ungdom mellom 16 og 19 år har rett til offentlig finansiert videregående opplæring. Det er fylkeskommunene som har ansvaret for opplæring på videregående skole 

Fylkesmannen gjennomfører tilsyn og behandler klager

Fylkesmannen informerer og veileder innbyggere og eiere av barnehager og skoler etter opplæringsloven, privatskoleloven og barnehageloven med tilhørende forskrifter. Fylkesmannen er også klageinstans for enkeltvedtak på dette området og fører tilsyn etter opplæringsloven og barnehageloven.

Tilskudd til skoler og barnehager

Det er i hovedsak skole- eller barnehageeieren og kommunene som har rett til offentlige tilskudd. Fylkesmannen har oppgaver knyttet til kontroll, klage og oppfølging av slike tilskudd.

Vis mer


17.08.2018

FILMPREMIERE: Fylkesmannens ungdomsråd med film om retten til et godt og trygt skolemiljø

Filmen har «premiere» under Arendalsuka, under frokostseminaret om psykisk helse i skolen fredag 17. august 2018 på Tyholmen hotell.  Fylkesmann Stein A. Ytterdahl og ungdommer fra Fylkesmannens ungdomsråd vil introdusere filmen. 


03.07.2018

Gården som læringsarena i skolen – Arendalsuka

Skolen skal oppleves som meningsfull, relevant og praksisnær. Noen elever får større læringsutbytte dersom undervisningen flyttes fra det vanlige klasserommet til et aktivt, godkjent gårdsbruk – Inn på tunet.


29.06.2018

Universitetet i Agder med nytt topplederprogram for skoleledere

Topplederprogrammet er et samarbeid mellom UiA og Fylkesmannen i Aust- og Vest-Agder. Deltakerne er fulle av lovord om kurset.


12.06.2018

Et mangfoldig helsearbeid så tidlig som mulig!

Fylkesmannen arrangerer fagsamling over to dager for barnehagemyndigheten i alle kommunene i Agder. «Helsefremmende barnehager» er temaet.


01.06.2018

«Objektivitet har ulike avstander til virkeligheten»

Dag Ingvar Jacobsen, professor ved Institutt for statsvitenskap og ledelsesfag ved Universitetet i Agder, utfordret sterkt på organisasjonsendringer. «Det finnes ikke en objektiv beskrivelse av virkeligheten».


29.05.2018

Personvern for barnehage og skole (GDPR)

Hva er barnehage- og skoleeieres ansvar?


27.05.2018

Informasjon om endring i forvaltningen av tilskudd til leirskoleopplæring for 2018

Fra og med 2018 har Utdanningsdirektoratet overtatt forvaltningen av tilskudd til leirskoleopplæring.


24.05.2018

Til deg på 10. trinn 2018

I løpet av våren 2018 vil du få fastsatt karakterene som skal stå på Vitnemål for grunnskolen. I enkelte fag kan du ha fått avgangskarakter tidligere, f.eks. i musikk og/eller mat og helse. Fylkesmannen har laga ei brosjyre med informasjon om reglene for karaktersetting, eksamen og klage på karakterer.

 

 


09.05.2018

Statlige midler til barnehagebaserte kompetanseutviklingstiltak – 2018

Invitasjon til å søke om statlige kompetansemidler.

Som barnehagemyndighet skal kommunen påse at barna får et pedagogisk og trygt barnehagetilbud i tråd med barnehageloven og rammeplanen. Kommunen utvikler kompetanseplaner for alle ansattgrupper som omfatter både kommunale og private barnehager, og som ivaretar nasjonale føringer og lokale behov som en forutsetning for tildeling av statlige midler. Kommunen skal også prioritere og tildele kompetansemidler for å ivareta kompetansebehov i kommunale og private barnehager.

 


03.05.2018

Den første Analysefestivalen på Agder

Torsdag 3. mai ble tidenes første Analysefestival på Agder arrangert i Kuben kulturhus  i  Arendal. 60 skoleledere og skoleeiere var samlet for å øke sin analysekompetanse av tall og tiltak innen sektoren.


Flere nyheter Få nyhetsvarsel