Oppfølging etter Stinasaken

I rapporten ble det avdekket at Sørlandet sykehus HF, Kristiansand kommune og Næromsorg Sør ikke hadde gitt forsvarlige tjenester - alle virksomhetene har gitt fyldige tilbakemeldinger innen fristen 1. mai. 

Det er tydelig at virksomhetene har lest rapporten grundig, og mye forbedringsarbeid er allerede igangsatt. Fylkesmannen vil gå gjennom alle tilsvarene, og se de opp mot lovbruddene og funnene i rapporten. Dette er et omfattende arbeid, og de vil alle få tilbakemelding på tiltakene de har iverksatt og planene de har lagt for å forhindre tilsvarende lovbrudd innen ferien.

I tilsynene med Bufetat og Aleris Ungplan & BOI ble det ikke avdekket lovbrudd, men det ble påpekt forbedringsområder. De ble ikke pålagt å gi tilbakemelding på hvordan de har fulgt opp dette, men vi er gjort kjent med at også de har iverksatt tiltak for å forbedre sine tjenester.

Rapporten har fått mye oppmerksomhet, og flere barnevernstjenester og andre aktører bruker saken til å se på egne tjenester og mulige forbedringsområder.

Fylkesmannen har hatt en gjennomgang av sine interne rutiner ved gjennomføring av tilsyn og i saksbehandling som dekker flere fagområder, og det er identifisert flere forbedringsområder. Vi er i gang med å utarbeide nye rutiner og sjekklister, både internt i ulike avdelinger, og for samarbeid internt og eksternt.

Kontaktpersoner