Utvidet varselordning

Fra 1. juli 2019 har alle virksomheter som yter helse- og omsorgstjenester plikt til å varsle dødsfall eller svært alvorlig skade som har sammenheng med helsehjelpen.

Denne ordningen har tidligere vært avgrenset til spesialisthelsetjenesten , men gjelder nå også alle kommunale tjenester. I tillegg har pasienter, brukere og pårørende fått en rett til å varsle disse hendelsene.

Varslingen skal skje til Statens helsetilsyn og mer informasjon finnes på www.helsetilsynet.no/tilsyn»