Ikke gode nok tjenester til personer med utviklingshemming

Fylkesmenene avdekket lovbrudd i fire av fem kommuner i et landsomfattende tilsyn med kommunale helse- og omsorgstjenester til personer med utviklingshemming i 2016.

Helsetilsynets oppsummeringsrapport av landsomfattende tilsyn i 2016 med kommunale helse- og omsorgstjenester til personer med utviklingshemming, viser at tjenestene til personer med utviklingshemming ikke er gode nok.

Fylkesmennene fant lovbrudd i 45 (ca. 79 %) av 57 kommuner da de i 2016 gjennomførte dette tilsynet.

Tilsynet avdekket blant annet:

  • At tjenestene i mange av kommunene var preget av svak styring og høyt risikonivå.
  • At tjenestene som inngår i personlig assistanse mange steder var utilstrekkelige og lite individuelt tilpasset.     
  • Svak kompetanse hos tjenesteytere og mangel på planmessig opplæring av de ansatte.
  • Få spor av at brukerne medvirket i utmåling, utforming og evaluering av eget tjenestetilbud i mange kommuner, og at pårørende og verger ofte ikke var godt nok informert til å ivareta brukernes interesser.
  • Svikt i hvordan brukernes helseforhold ble fulgt opp mange steder. I flere kommuner avdekket fylkesmannen også alvorlig svikt i legemiddelhåndteringen.

Fylkesmennene følger opp kommuner hvor det er påpekt lovbrudd.

Vi håper at de øvrige kommunene vil bruke både tilsynsrapportene enkeltvis og denne oppsummeringsrapporten til læring og som utgangspunkt for å vurdere om egen praksis og eget styringssystem er i tråd med myndighetskravene.

Les om alle funnene i rapporten: https://www.helsetilsynet.no/no/Toppmeny/Presse/Nyhetsarkiv/Ikke-gode-nok-tjenester-til-personer-med-utviklingshemming/

Tilsynsveilderen til fylkesmennene er offentlig, og tilgjengelig på https://www.helsetilsynet.no/