Husk ferdselsforbudet i sjøfuglreservatene

Sjøfuglene trenger ro når de i disse dager starter hekkingen. Derfor er det forbudt å gå i land eller ferdes på en rekke verneområder langs kysten. Ferdselsforbudet varer fra 15. april til 15. juli.

Det hekker omtrent seks millioner par med sjøfugl i norske ansvarsområder. Dette tilsvarer 23 prosent av den nordøstatlantiske bestanden. Sjøfuglene er en sårbar dyregruppe som er under press fra mange ulike påvirkningsfaktorer. Bestandene av sjøfugl langs norskekysten har gått ned over tid. De viktigste årsakene er press på arealer, forstyrrelser og manglende tilgang på mat. 

Gjelder også på sjøen

Et ferdselsforbud betyr rett og slett at vi må holde oss unna og gi fuglene fred. Forbudet gjelder de fleste steder også ut i sjøen. I praksis betyr dette at det ikke er lov å gå i land i verneområdene eller oppholde seg i båt i en 50-metersone utenfor de aktuelle holmene og øyene.

Selv om de viktigste fugleområdene er vernet, er det også viktig å ta hensyn til fuglelivet på andre øyer nå i hekkesesongen.

Når er du for nær?

Det kan være vanskelig å bedømme hva som er for nærme.Typiske signaler på at du er for tett innpå reir eller unger er hissige måker eller terner som varsler og stuper mot deg. Da bør du trekke deg rolig unna.

Fylkesmannens oppfordrer folk til å gjøre seg kjent med hvor verneområdene er, og til ta hensyn til ferdselsbestemmelsene. Verneområdene er merket med tydelige skilt. Du kan også ta med deg en gratis app som viser verneområdene: Småbåtguiden

Færre sjøfugl

Tilstanden blant sjøfuglene kan si mye om miljøet i hav- og kystområdene. Makrellterne er en av artene som har gått sterkt tilbake. Fuglen er oppført på nasjonal rødliste som en truet art. Også hettemåke og fiskemåke har kommet på rødlisten (sårbar art). Rødlisten forteller om at artene kan dø ut. Årsakene er sammensatte, men tilgangen til mat, menneskelige forstyrrelser og predasjon fra mink, rev og stormåker er noe av det som påvirker bestandene.