Effektive verdikjeder for skogbruket i Nordland

Tømmerbil på nykaia i Drag, Tysfjord kommune
Tømmerbil på nykaia i Drag, Tysfjord kommune

Skogbruksnæringa i Nordland er en transportintensiv næring. Fokus på rasjonelle og effektive transportløsninger er derfor viktig for næringa. SINTEF har nå fått innvilget støtte til et stort prosjekt som skal se nærmere på tømmertransporten i fylket.

Effektive verdikjeder for skogbruket i Kyst-Norge er tittelen på et stort prosjekt som er innvilget støtte. SINTEF samarbeider med skognæringa i Nordland, Nordland fylkeskommune, Fylkesmannen i Nordland og Skognæringa Kyst om prosjektet. Prosjektet søker å være åpent for alle aktører som har behov og ønske om å bidra, flere aktører vil bli invitert inn i prosjektet før oppstart.

Prosjektets hovedmål er å bidra til økt kunnskap om effektiv bruk av sjøtransport og effektiv drift av kaier tilknyttet skognæringen. Målet er å øke andelen av tømmer og relaterte produkter som transporteres på skip i Kyst-Norge. Prosjektet vil også stimulere til regional vekst og bruk av lokalt tømmer i den norske skogindustrien. Prosjektet skal starte opp i september 2014, og gå over tre år.

 Prosjektet er ei satsning som i stor grad kan æres nettverket Skognæringsforum Nordland. Skognæringsforum Nordland er en nettverksdannelse for hele verdikjeden i skogbruket, fra stubbe til ferdig produkt. I Nordland er transportutfordringene store og ei unison næring fronter rasjonelle og effektive logistikkløsninger. Allerede i dag transporteres store volum i aksen fra skogen, skogsbilvei, offentlig vei, kai og sjø. Nordland er et av fylkene der prognosene for økt volum fremover er størst. Det er særlig skogreisninga på kysten som nå nærmer seg realisering. Mye av disse ressursene i fylket står slik til at det blir ekstra viktig å finne de mest optimale logistikkløsningene. Vi er derfor svært glade for dette Sintef-prosjektet og har store forventinger til konkrete tiltak basert på Sintefs spesialkompetanse i lag med næringas lokalkunnskap.

 

 

Aktuelt