Forskjellen på fylkeskommunen og Fylkesmannen

Veldig mange vet ikke forskjellen på fylkeskommunen og Fylkesmannen. Her skal vi prøve å hjelpe!

Fylkeskommunen og Fylkesmann driver med ganske ulike ting, men grensene kan likevel oppleves som nokså utydelige. I tillegg møtes de i mange fora og saker der begge skal uttale seg og saksbehandle.

Visste du at canadagåsas ve og vel hører hjemme i fylkeskommunen, mens grågåsa er Fylkesmannens område? Det er fordi canadagåsa er jaktbar (og delvis en trussel), mens grågåsa er listet som en art vi må passe ekstra på. Derfor er den på lista til Fylkesmannens miljøvernavdeling.

Fylkeskommunen

Fylkeskommunen har en administrativ del og en politisk valgt del. Den politiske siden er valgt ved kommune- og fylkestingsvalgene og styres av fylkesting/fylkesutvalg med en fylkesordfører i ledelsen. Den administrative delen har ansvar for å skjøtte og drifte en rekke samfunnsoppgaver, og ledes av fylkesrådmannen. Fylkeskommunen har ansvarsområder som store deler av veinettet, jakt og friluftsliv, videregående skole, tannhelse, folkehelse, kulturarbeid, kulturvern og næringsutvikling.

Statens kvinne eller mann

Den som leder et fylkesmannsembete, har tittelen fylkesmann og er utnevnt i statsråd til statens representant. Rollen er ikke politisk, men fylkesmannen skal være en uavhengig overvåker av at lover og regler følges slik de skal. Samtidig skal fylkesmannen tale fylkets sak i departementene. Fylkesmannen har ansatte som overvåker samfunnsområder som beredskap, sosial og helse, landbruk og skogbruk, areal, miljøvern, forurensing, barnehage og utdanning og kommuneøkonomi. Fylkesmannen er også kongehusets representant ute i fylkene, og er dermed den som koordinerer besøk og fortjenstmedaljer. Separasjon og skilsmisser, førerkortsaker, støtte til trossamfunn, gravferdsregler, åpningstider og skjenkebevillinger er også under dette taket.

Fortsatt forvirret? Fylkeskommunen og Fylkesmannen er begge opptatt av fylkets vel og vel. I flere fylker har de også felles ledermøter der fylkeskommunen og Fylkesmannen drøfter saker som begge parter er opptatt av.

 

Teksten er skrevet av Anne Spånem, som er kommunikasjonsrådgiver hos Fylkesmannen i Telemark.