RSS

Nyheter

 • FREDAG 30.01.2015

  Kvotejakt på gaupe i 2015

  Rovviltnemnda i region 2 har bestemt at det kan jaktes på 15 gauper i Buskerud fra jaktstart 1. februar.

  [Les mer]

 • FREDAG 30.01.2015

  Fortsatt nedgang i antall innsigelser på miljøområdet i 2014

  Fylkesmannen fremmet få innsigelser til kommunenes planer i 2014. På miljøområdet ble det fremmet innsigelse til under 4 % av reguleringsplanene.

  [Les mer]

 • FREDAG 30.01.2015

  Bruk av militærforlegninger på Heistadmoen

  Fylkesmannen opprettholder Kongsberg kommunes avslag på søknad om bruksendring og dispensasjon fra kommuneplanen. De tidligere militærforlegningene på Heistadmoen kan ikke tas i bruk til næringsformål (hotell), før eiendommen inngår i en reguleringsplan.

  [Les mer]

 • FREDAG 30.01.2015

  Fastlegers reservasjonspraksis og kommunens ansvar for fastlegeordningen

  Statens helsetilsyn har nå behandlet ferdig flere tilsynssaker som omhandlet fastlegers reservasjonspraksis, blant annet i flere kommuner i Telemark. Helsetilsynets avgjørelser er relevante for Fylkesmannen i Buskeruds behandling av klage mot kommuneoverlegen i Drammen.

  [Les mer]

 • FREDAG 30.01.2015

  Godkjent budsjett

  Fylkesmannen har godkjent Ringerike kommunes budsjett for 2015. Det betyr at både drifts- og investeringsbudsjettet er godkjent. Ringerike kommune er registerert i ROBEK, og er derfor underlagt statlig kontroll av budsjett- og låneopptak. Fylkesmannen har godkjent budsjettet, men med flere merknader. 

  [Les mer]

 • TORSDAG 29.01.2015

  Vergens regnskap for 2014

  Dersom du er oppnevnt som verge, og fylkesmannen ikke har gitt deg fritak, skal du levere vergeregnskap. Fylkesmannen sender ut eget brev til de vergene som står oppført med regnskapsplikt i sine registre. Mottar du et slikt brev betyr det at du er pliktig til å sende inn fullstendig vergeregnskap til fylkesmannen.

  [Les mer]

Følg oss på sosiale media